BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

S

 BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

Združenie podnikateľských subjektov s cieľom trvalého rozvoja modernej a systémovej energetickej politiky rozvoja odpadového hospodárstva a rozvoja podnikateľského prostredia s dôrazom na výrobu, distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, sociálny rozvoj, ekológiu a implantovanie nových technológií na odľahčovanie environmentálnych záťaží a podporu konkurencie-schopnosti hospodárstva SR.


NAŠE POSLANIE 

 Poslaním Združenia je vytvorením modernej organizačnej štruktúry členov Združenia, jasných pravidiel spoločného fungovania na princípe vzájomnej podpory, solidarity a kooperácie zabezpečovať komplexnú starostlivosť o oprávnené zákonné záujmy a snaženia členov Združenia v efektívnom spoločenskom dianí, podnikaní a zastupovaní pred orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornej verejnosti a v obchodných vzťahoch na princípe rovnosti, nediskriminácie a odbornosti.


ENVIROCONSULTING


Komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve, s vysokým technickým štandardom realizácie. Dokážeme zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka. Zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa dokážeme postarať aj o najnáročnejšieho zákazníka. 

 •   Prechod na obehové hospodárstvo

Cieľ: - obnova materiálovej základne
- zhodnocovanie odpadov
- predchádzanie vzniku odpadov
- triedenie odpadov
- dodržanie Rezortnej koncepcie environmentálne výchovy, vzdelávania a osvety 1
- dodržanie Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky2
- dodržanie Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja

Ochrana ovzdušia

 • poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
 • kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
 • spracovanie žiadostí na získanie povolenia na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkových denníkov, prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia(ZZO)
 • spracovanie hlásení pre zdroj znečisťovania ovzdušia (ZZO) a výpočet poplatkov za množstvo emisií vypustených do ovzdušia
 • Dekarbonizácia 


  • Energetická sebestačnosť: prechod na uhlíkovú neutralitu

  • Cieľ: - znížiť produkciu CO2

  - znížiť energetickú náročnosť budov a verejných priestorov

  Emisie  priemyslu na Slovensku v roku 2019 predstavovali 22 miliónov ton oxidu uhličitého ročne. 

  Ťažký priemysel je jednou z oblastí, ktorá v nasledujúcich desaťročiach musí prejsť radikálnou transformáciou. Na podporu priemyslu, tak aby sme dosiahli dekarbonizáciu pri zachovaní výroby a sebestačnosti , musíme priemysel spoločne s teplárenstvom ako dve oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najväčšie zníženie emisie skleníkových plynov - zaradiť medzi prioritné výzvy na zmenu.

  zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách

  - zvýšiť energetickú efektívnosť v technickej infraštruktúre (zásobovanie energiou)

  EKOINOVÁCIE

  Európska komisia počíta pri zelenom reštarte aj s ekoinováciami a rozvojom zelených technológii. Tie budú dôležitým nástrojom aj pri dosiahnutí klimatických cieľov. 

  Potrebujeme ekoinovácie. Potrebujeme nízkouhlíkové technológie a efektívne využívanie všetkých zdrojov. 

  PLÁN OBNOVY


  PLÁN OBNOVY -  hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ .

  Slovensko vo výsledkoch najviac zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. 

  Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu. 


  Ponúkame nové -  inovatívne podnikateľské prostredie. 


  PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

  Vytvoriť  - kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie prostredníctvom úzkej spolupráce regionálnej samosprávy, akademickej sféry a výskumu s podnikateľskou praxou, najmä v oblasti inovácií - PROFESIONÁLNE  RIEŠENIA

  Novinky a projekty sú zamerané na úsporu, ekológiu, zdravie a obehové hospodárstvo v najväčšom elektronickom PORTÁLI SLUŽIEB SPRÁVE na Slovensku. Pre ďalšiu existenciu a rozvoj združenia vzniklo v novembri 2020 združenie právnických osôb: BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA 

  STRATEGICKÉ CIELE BECS SLOVAKIA


  • Konkurencie schopné a udržateľné    hospodárstvo:
   Podpora kolaboratívneho hospodárstva

   •   Zelený región pre budúce generácie1
    - Transformácia hospodárstva regiónu v záujme udržateľnej budúcnosti
    - Environmentálne hodnotenie

   • Obnova materiálovej a surovinovej 

   Naši PARTNERI svoje novinky a projekty predstavujú zamerané na úsporu, ekológiu, zdravie a obehové hospodárstvo v najväčšom elektronickom PORTÁLI SLUŽIEB SPRÁVE na Slovensku. Pre ďalšiu existenciu a rozvoj združenia sa stanovil strategický cieľ a súvisiace špecifické ciele, ktoré sú náročné a pomerne rozsiahle. Analýzy a celkový stav ,stratégia rozvoja určuje ciele, činnosti a opatrenia pre dlhé nasledujúce obdobia. Koordinuje regionálne energetické aktivity s cieľom využiť potenciál integrovaného trhu s energiou. Je nápomocná pri integrácii energetického trhu krajín mimo EÚ a podporuje ich pri vykonávaní súhrnných predpisov EÚ v oblasti energetiky, so záujmom priniesť do SR väzby na špičkový technologický vývoj, ktorý zvýši energetickú účinnosť  a zlepší využívanie obnoviteľných zdrojov energií.