BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA

Svojou radou a riešením poskytujeme najvyššiu možnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

 • zlepšiť životné prostredie v meste a zabezpečiť obyvateľom miest kvalitu života pri súčasnom rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja s ohľadom na ekonomické a sociálne oblasti rozvoja,
 • prechod na zelené hospodárstvo,
 • environmentálne uvedomelé označovanie tovarov a služieb,
 • výmena informácií o osvedčených postupoch na zmiernenie dôsledov zmeny klímy,
 • uplatňovať udržateľnú spotrebu,
 • organizovať vzdelávacie programy pre verejnosť.

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania. 

BECS SLOVAKIA TEAMS

Lajos Kocsis 

SMALL EYES s.r.o.

Ing. Rastislav Ševčík

St.Paul & Son, s. r. o.

Miroslav  Hleba

TZB technik s.r.o.

ČLENOVIA - BECS SLOVAKIA


Základní členovia:

 • TZB Technik s.r.o., Mojmírovce - Nitra

 • St. Paul & Son s.r.o., Levice

 • SMALL EYES s.r.o., Veľký Meder

Pristupujúci členovia:

 • THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom

 • Swiss Aqua Technologies SK s.r.o., Prešov

PRÍNOS

Vážený partner,

táto sekcia poukazuje na okamžité efektívne riešenia pre každého, kto hľadá projekty, ktoré sú s okamžitou pridanou hodnotou a poukazujú šetrnosť k životnému prostrediu a zároveň skvalitňujú naše každodenné životné potreby. 

Úlohu ochrany životného prostredia riešia odborníci prostredníctvom rôznych nástrojov: od ochrany prírody a krajiny cez identifikovanie a spoznanie vplyvov činností na ŽP posudzujú ich dopady na jeho kvalitu, uvedomujúc si prepojenie zložiek životného prostredia riešia integrovaným prístupom prevenciu znečisťovania týchto zložiek, identifikujú a hodnotia existujúce a potenciálne riziká, havárie, záťaže v ŽP a škody na ŽP. V oblasti priemyselnej ekológie, priamo na úrovni priemyselného, príp. iného podniku, vytvárajú a uplatňujú environmentálne systémy na báze vysokej profesnej kvalite.

PROJEKTY POD JEDNOU STRECHOU

Nové riešenia - rada, ponuka služieb overených partnerov.

Vyberte si z menu služieb nasledujúcich kategórií ....

KONCEPT -STRATÉGIA BUSINESS ENERGY CLUSTER SERVICES SLOVAKIA


Sem vložte podnadpis

1. Environmentálny 

2. Ekonomický 

3. Sociálny UPLATNENIE 

Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.
Riešenia pre klimatické zmeny s pridanou hodnotou využitia 

Sieťovanie BAT technológií na nulové odpadové hospodárstvo v Banskobystrickom kraji

Hlavným cieľom je v súčasnej legislatíve sa zorientovať pri návrhu najlepších BAT technologických procesov pri spracovaní odpadu. Činnosťou klastra je aby nasmerovala organizácie a zapojila do iniciatívy riešenia problému s odpadovým hospodárstvom a riešiť ho inovačnými technológiami predkladanými klastrom BECS SLOVAKIA

 • Pozitívny vplyv na väčšinu účastníkov klastra a priemysel všeobecne;

Uvedeným sieťovaním sa prirodzene rozširuje členská základňa klastra BECS SLOVAKIA. Zapojení členovia klastra ťažia z novo-vznikajúceho priestoru na zhodnocovanie odpadu. Samotný priemysel v kraji uvedenom aktivitou klastra bude mať možnosť sa zapojiť do novo-vznikajúceho priestoru zhodnocovania odpadu ako aj prispievať k ochrane životného prostredia.